Mario Garces

Tôi sinh ra ở Seville, Trụ sở chính thức của Địa ngục từ tháng Năm đến tháng Chín. Mặc dù tôi đã sống ở những nơi khác, nhưng tôi đã trở lại thành phố của mình, nơi mà niềm yêu thích mô tô có phần mang tính giai thoại. Sinh viên muộn khoa Cơ khí, kể từ đầu năm 2013, tôi điều hành không gian riêng của mình www.hispaniatecnica.com, nơi tôi tự do tái tạo niềm đam mê của mình: xăng và đồ cũ. Tôi cũng cộng tác trong www.actualidadmotor.com và www.tallervirtual.com